Beskrivning av dataskyddet

Personuppgiftsansvarig

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy 2515408-1
Edesbacken, 02200 Esbo

Ansvarig för dataskyddsfrågor och/eller kontaktperson

Susanna Kalkkinen, verkställande direktör, arkitekt SAFA
susanna.kalkkinen@ark-koivula.fi

Registrets namn

Företagets kund- och marknadsföringsregister

Personuppgifter som insamlas

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att sköta kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om dem som använder tjänsterna. Vi samlar in personuppgifter av den registrerade själv samt från övriga offentliga tillgängliga register som upprätthålls av myndigheterna och från andra externa källor, såsom handelsregistret eller andra motsvarande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi uppgifter av dem som fyllt i ett kontaktformulär och använder dem för de tidigare nämnda ändamålen med anknytning till upprätthållandet av kundförhållandet.

Personregistrets ändamål och grund

Personuppgifterna behandlas inom de gränser som tillåts i gällande lagstiftning för att testa webbtjänsten, sköta kundförhållandet samt att informera om tjänsterna och för rådgivning. Vi kan eventuellt använda en registrerads uppgifter för marknadsföringskommunikation. Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringskommunikation baserar sig på samtycke som personen gett i kontaktformuläret. Direktmarknadsföring avslutas på begäran av kunden. En person kan när som helst återta sitt samtycke genom att meddela den ovan nämnda kontaktpersonen om saken. Företaget har berättigat intresse att behandla personuppgifter i marknadsförings-, service- och kundanalyser och i testning av servicen.

Personuppgiftsbiträden

Endast personer som ansvarar för handhavandet av kundförhållandet och för marknadsföring har tillgång till personuppgifterna.

Utlämning av utgifterna

Personuppgifter utlämnas inte till tredje män och översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt med tanke på det tekniska förverkligandet av tjänsten. I eventuella situationer avseende utlämning eller översändning av uppgifter följs den dataskyddsnivå som krävs i dataskyddslagstiftningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Cookies

Vi använder cookies och andra motsvarande tekniker på vår webbplats. En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar i användarens terminal. Cookies innehåller en anonym, individuell identifierare, med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna de olika terminaler som besöker vår webbplats. Syftet med användningen av cookies och andra motsvarande tekniker är att analysera och vidareutveckla våra tjänster så att de ska betjäna användarna bättre samt allokera reklam. Användaren kan hindra användningen av cookies eller tömma cookies med hjälp av webbläsarens inställningar.

Skyddet av registret

Vi skyddar personuppgifterna med adekvata tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifterna samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar, lösenord och övriga tekniska dataskyddsmedel.

Personuppgifternas lagringstid och raderingen av dem

Personuppgifterna lagras så länge som de behövs för det ändamål, för vilket de har insamlats och behandlats eller för att fullgöra ett avtal eller så länge som lag och förordning förutsätter. Efter detta destrueras personuppgifterna på vederbörligt sätt.

Automatiskt beslutsfattande

Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

Den registrerade får på begäran tillgång till de personuppgifter som gäller hen inom de gränser som affärshemlighet och interna bedömningar tillåter. Begäran om kontroll ska sändas till den tidigare nämnda kontaktpersonen skriftligen och undertecknad vartill personen ska identifiera sig på ett tillförlitligt sätt.

Den registrerade har rätt att begära rättelse av uppgifterna, om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga. Den registrerade kan begära att uppgifterna raderas, då det inte finns i lagstiftningen om dataskydd avsedd och av den registrerades samtycke oberoende orsak till behandlingen av dem.

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna om uppgifternas riktighet eller lagenhetlighet förutsätter detta eller om den registrerade i enlighet med rätten att göra invändningar begär att behandlingen av personuppgifterna ska begränsas enbart till lagring av uppgifterna.

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot att uppgifterna behandlas för direktmarknadsföringsändamål på grundval av berättigat intresse.

Den registrerade kan begära att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tryggt och tekniskt möjligt.

Den registrerade ska sända begäranden som gäller hens rättigheter skriftligen eller per e-post med följande kontaktuppgifter:

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Begäran gällande kontroll av personuppgifter/annan begäran gällande personuppgifter

2515408-1
Edesbacken 11
02200 Esbo

Företaget besvarar begärandena inom en månad från det att begäran framlagts, såvida det inte föreligger särskilda skäl att förlänga svarstiden.